شیوه نامه نظارت بر خدمات سفر و گردشگری جهت حمایت از حقوق مردم ، مسافرین ، گردشگران داخلی و خارجی