آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی استان آذربایجان شرقی