اعضا هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره

رییس هیئت مدیره: رشید وند رجب پور

نائب رییس هیئت مدیره: اسماعیل اکبری میلانی

خزانه دار: رحمت الله محمودی

دبیر: محمد احمدی زاد سرای

عضو هیئت مدیره: حسن تقیان

عضو علی البدل: مهدی ملیک زاده خسرقی

عضو علی البدل: مهدی امراه پور

بازرس اصلی: سعید نانوای مارالانی نژاد