جلسه همفكري مشترك انجمن با دوستان اصحاب رسانه استان در خصوص تبليغات رسانه اي گردشگري تبريز در سطح كشور

جلسه همفكري مشترك  انجمن با دوستان اصحاب رسانه استان در خصوص تبليغات رسانه اي گردشگري تبريز در  سطح كشور