آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه مشترك با رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان و معاونت گردشگري در خصوص مشكلات آژانس ها و مطالبات صنف

جلسه مشترك با رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان و معاونت گردشگري در خصوص مشكلات آژانس ها و مطالبات صنف

 

صفحه اصلی اخبار جلسه مشترك با رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان و معاونت گردشگري در خصوص مشكلات آژانس ها و مطالبات صنف